Showing all 6 results

  • 3372 Karabagh

  • 3530 Oushak

  • 3962 Chinese Tapestry Tapestry Produced 1900-1910

  • 3963 Indo- Chinese Tapestry Produced 1900-1910

  • 4190 Swedish Kilim

  • 7855 Avar Kilim